GÜNCEL DUYURULAR
Mevzuat BaşlığıMevzuat Tarihi
Anayasa Mahkemesinin 19/9/2019 Tarihli ve E: 2019/42, K: 2019/73 Sayılı Kararı.  
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 27)  
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 53 "2019 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin".  
VUK Sirküleri/118 “Kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılması”. 15.10.2019
Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması Broşürü.  
Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri VIII, No: 51)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri VIII, No: 79)  
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti.  
5510/91-1 inci fıkraya göre yapılacak erteleme işlemleri ile tahakkuk ve tahsilat sürelerine ilişkin e- posta gönderilmesine yönelik program çalışmaları.  
Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.  
GİB Uygulama İç Genelgesi Seri No: 2019/5 "Yoklama İşlemleri"  
İnteraktif Vergi Dairesinde “Yurt Dışına Çıkış Harcı Ödeme” Sayfası Mükelleflerin Hizmetine Açılmıştır.  
Vergilerde Pişmanlık Uygulaması Broşürü.  
1 Sıra No`lu Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliğ Taslağı.  
Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Başvuru, İzin, Onay ve Denetim Süreçleri Teknik Kılavuz” Taslağı.  
e-Defter Uygulama Kılavuzu V 1.7 yayımlanmıştır  
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru.  
Gıda Işınlama Yönetmeliği.  
12345678910...