GÜNCEL DUYURULAR
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ(SIRA NO: 514)

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 514)

Amaç ve kapsam

MADDE 1

(1) Bu Tebliğin amaç ve kapsamını; kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş

kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerin gerçekleştirmiş oldukları işlenmiş kıymetli

maden ve kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşya satı

şlarında fatura düzenleme zorunluluklarında değişiklik

yapılması oluşturmaktadır.

Dayanak

MADDE 2

(1) Bu Tebliğ,

4/1/1961

tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257

nci

maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3

(1) Bu Tebliğ uygulamasında;

a) 213 sayılı Kanun:

4/1/1961

tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununu,

b) 32 sayılı Karar:

11/8/1989

tarihli ve 20249 sayılı Re

smî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini

Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararı,

c) Kıymetli maden: 32 sayılı Kararın 2

nci

maddesinde her tür ve şekilde altın, gümüş, platin ve paladyum

şeklinde tanımlanan madenleri,

ç) Kıymetli taş: 32 sayılı Kararın 2

n

ci

maddesinde elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet ve

inci şeklinde tanımlanan taşları,

ifade

eder.

Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık faaliyetinde bulunanların kuyum satışlarında fatura

düzenleme mecburiyeti

MADDE 4

(1) Kuyumculu

k, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş

alım satımında bulunan mükelleflerce gerçekleştirilen işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taşlar ile bunlardan

mamul eşya satışları bakımından 213 sayılı Kanunun 232

nci

maddesini

n ikinci fıkrasında yer alan fatura

düzenleme mecburiyetine ilişkin haddin, mezkûr fıkrada yer alan ve işlemin gerçekleştiği yıla ait olan haddin 3

katı olarak uygulanması uygun görülmüştür.

(2) Birinci fıkrada belirtilen düzenlemenin, söz konusu malların

satışını 379, 385 ve 424 Sıra No.lu Vergi

Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde açıklandığı şekilde tevsik etmek zorunda olanların bu kapsamda düzenlemek

zorunda oldukları belgelere bir etkisi bulunmamaktadır.

(3) Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi iş

lenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında

bulunan mükelleflerin bu nitelikte olmayan başka faaliyetlerinin de (beyaz eşya alım

-

satımı,

kafe

işletmesi gibi)

bulunması, bu Tebliğ düzenlemesinden yararlanılmasına engel teşkil etmez. Ancak bu faaliy

etlere ilişkin olarak

düzenlenmesi gereken faturalar bakımından 213 sayılı Kanunun 232

nci

maddesinin ikinci fıkrasında yer alan

had dikkate alınır.

Yürürlük

MADDE 5

(1) Bu Tebliğ

1/1/2020

tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Etkinlik Tavimi
Advertorial